Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lí luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp
Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 16:02
2936 Lượt xem

Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lí luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp

(LLCT) - Ngày 27-3-2013,  Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I được khai giảng tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí TÔ HUY RỨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp tại Lễ khai giảng. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

 

 

Sau một quá trình chuẩn bị công phu, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa thứ nhất được khai giảng một cách long trọng tại mái trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến dự Lễ khai giảng; nhiệt liệt chúc mừng 68 đồng chí học viên đã được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tin tưởng cử tham dự Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa thứ nhất! Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành một cách tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu của Lớp Bồi dưỡng đề ra!     

Về yêu cầu đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ chiến lược có đức, có tài, lãnh tụ V.I.Lênin đã từng khẳng định: “Trong lịch sử, chưa hề có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo được ra trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được tiến hành một cách chính quy, tập trung tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ngay ở chiến khu Việt Bắc, trong hoàn cảnh kháng chiến và kiến quốc đầy gian khổ, khó khăn. Và từ đó, trong suốt các giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp cách mạng, mái trường Đảng, nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, luôn luôn là chiếc nôi của lớp lớp cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” đã lãnh đạo nhân dân ta viết nên những trang sử hào hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trước kia; đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới hiện nay, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, có uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, đầy cơ hội và thách thức đan xen, Việt Nam có trụ vững và đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ cao cấp đang trực tiếp lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp ủy và chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người “hiền tài” của đất nước, vừa có “TÂM” vừa có “TÀI”; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong kỷ nguyên của cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa.   

Để đào tạo được một người cán bộ như mong muốn, đòi hỏi chúng ta hết sức công phu, vừa coi trọng đào tạo cán bộ trong thực tiễn, vừa hết sức coi trọng việc mở các lớp đào tạo bài bản, chính quy, tập trung.      

Vừa qua, lần đầu tiên, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Theo kế hoạch của Bộ Chính trị, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiến hành phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các đồng chí học viên của lớp học này chính là nguồn đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, ban, bộ, ngành ở Trung ương; là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị. Tổ chức lớp đào tạo này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa nhằm bổ sung kiến thức, năng lực quản lý để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.         

Như tôi đã nêu ở trên, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay là một trường học lớn. Mái trường vừa uy tín vừa gần gũi của Trung ương Đảng đã từng được lãnh tụ Hồ Chí Minh dày công chỉ đạo xây dựng; được nhiều đồng chí lãnh tụ của Đảng trực tiếp quản lý, giảng dạy; đã từng thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã trọn đời cống hiến cho công việc gốc của toàn Đảng - đó là công tác huấn luyện cán bộ. Từ mái trường này, hàng triệu lượt cán bộ học viên đã trưởng thành, đảm nhiệm các cương vị công tác chủ chốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước kia và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Truyền thống vô cùng vẻ vang này của Học viện thật sự là niềm vinh hạnh cho những ai được đến đây tu nghiệp.    

Các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa thứ nhất mà hôm nay chúng ta tổ chức khai giảng hoàn toàn có quyền tự hào chính đáng là đã được lựa chọn vào rèn luyện ở trường Đảng cao cấp nhất, trường có vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.      

Càng vinh dự, tự hào bao nhiêu các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm vẻ vang và nhiệm vụ nặng nề của người học viên. Với tinh thần phấn đấu làm tốt mọi công việc ngay từ những ngày đầu tiên của khóa học, tôi đề nghị Học viện, các cơ quan hữu quan và các đồng chí học viên cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau đây:   

Thứ nhất là, cần nghiêm túc đảm bảo tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của Lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa phải bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của Lớp Bồi dưỡng. Về lý luận, cần đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Về thực tiễn, cần hết sức coi trọng trao dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác. Tuy những yêu cầu này đã được Ban Chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đưa vào chương trình Lớp Bồi dưỡng; được thể hiện khá kỹ trong giáo trình, trong hệ thống các bài viết chuyên đề, tiểu luận đối với học viên, nhưng trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Lớp, các đồng chí giảng viên và học viên cần cố gắng thực hiện tốt hơn, sâu hơn, thiết thực và có hiệu quả hơn trong quá trình tổ chức, quản lý lớp học, quá trình giảng dạy của giảng viên và quá trình nghiên cứu, học tập của học viên.   

Thứ hai là, phải đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, phong cách của người cán bộ; học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì đối tượng học viên là cán bộ dự nguồn quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương, do vậy, việc học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất thiết phải được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu và thấu đáo; thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong các buổi học trên lớp, cả trong sinh hoạt hàng ngày, trong các chuyến đi thực tế cũng như nhiều hoạt động khác của Lớp học.     

Tôi hoan nghênh Ban Chỉ đạo Lớp học và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì soạn thảo bộ Quy chế học viên dành riêng cho Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp và đề nghị các đồng chí học viên hết sức nghiêm túc thực hiện bộ Quy chế này, đồng thời thực hiện tốt các quy chế, quy định khác của Học viện; phải làm sao để Lớp Bồi dưỡng của chúng ta trở thành hình mẫu về chất lượng học tập, về chấp hành kỷ cương, kỷ luật, về rèn luyện đạo đức, tác phong của người học viên tại Trường Đảng mang tên Bác.        

Có thể nói, từ hôm nay và trong cả quá trình học tập, các đồng chí học viên của Lớp học chúng ta bước vào một cuộc sống mới với sự chuyển đổi trên nhiều phương diện. Trước hết, từ cương vị là người cán bộ lãnh đạo, quản lý, các đồng chí chuyển thành học viên với nhiệm vụ chính là học tập và rèn luyện trong môi trường của Học viện với nhiều nội quy, quy chế. Từ nền nếp đi làm hàng ngày, các đồng chí phải chuyển sang chế độ đi học với nhiều mối lo toan của người học viên. Từ cuộc sống thường nhật với gia đình, các đồng chí phải chuyển sang chế độ sinh hoạt tập thể... Rất mong các đồng chí nhanh chóng thích nghi và thực hiện thành công những chuyển đổi nêu trên, để việc học tập và rèn luyện đạt được mục đích, yêu cầu của Lớp học.         

Thứ ba là, chủ động và tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đúc rút ra những vấn đề lý luận mới. Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra rất nhiều vấn đề sinh động, phong phú và phức tạp, đòi hỏi người cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích và xử lý có hiệu quả, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý của mình, do vậy yêu cầu về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đối với học viên của lớp học phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng và bắt buộc.        

Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Lớp học và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến đi thực tế cho các đồng chí học viên một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương; mỗi đoàn đi thực tế chỉ nên khoảng trên dưới 10 đồng chí; khuyến khích tổ chức đi đến những nơi có thực tiễn sôi động, đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn. Phải đến tận cơ sở để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Có chương trình hoạt động cụ thể của các chuyến đi thực tế, để giúp cho học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực công tác cho cán bộ ở cơ sở, và từ đó thu thập tình hình, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở.           

Việc nghiên cứu thực tế nước ngoài của học viên cũng cần phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, chặt chẽ, phù hợp, tiết kiệm, tránh hình thức, bảo đảm có hiệu quả thiết thực. Sau chuyến đi thực tế, các đồng chí học viên phải có báo cáo thu hoạch, đề xuất phương án vận dụng kinh nghiệm của nước ngoài vào lĩnh vực công tác của mình và thực tiễn của địa phương, đơn vị; chất lượng báo cáo thu hoạch của học viên phải được đánh giá như các môn học chính trong chương trình của Lớp học.   

Thứ tư là, cần thống nhất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với các Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp. Bởi vì đây là phương pháp tốt nhất, tiên tiến nhất, đã được hầu hết các học viện, nhà trường danh tiếng trên thế giới áp dụng, nhất là đối với đối tượng người học có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, như các đồng chí học viên của Lớp chúng ta. Phương pháp này nhằm biến quá trình học tập cả về lý luận và thực tiễn, cả trên giảng đường và khi đi thực tế thành quá trình tự học, tự nghiên cứu sáng tạo, với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên, theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên. Trước và sau khi nghe bài thuyết trình của giảng viên, mỗi học viên phải tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ; tự suy tư, trăn trở, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, để tìm cách giải quyết riêng của mình. Phải làm cho mỗi buổi học trên lớp sẽ không còn là một buổi thuyết trình thuần túy một chiều, mà phải là một không gian đối thoại, trao đổi đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau trên cơ sở thực tiễn công tác đa dạng và cách nhìn nhận nhiều chiều của các học viên; gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với nhịp sống sinh động của xã hội và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, ban, bộ, ngành ở Trung ương.    

Để tiến hành tốt phương pháp học tập này, tôi yêu cầu các đồng chí giảng viên phải chuẩn bị thật tốt, thật nhuần nhuyễn bài giảng của mình theo hướng mở để có cơ sở định hướng việc nghiên cứu, thảo luận của cho học viên. Về phần mình, các đồng chí học viên cũng phải thực sự chủ động, tích cực tìm tòi, nghiên cứu, chuẩn bị trước các chuyên đề theo chương trình học tập và thực sự mạnh dạn, cởi mở trong việc nêu và thảo luận, tranh luận các vấn đề.           

Thứ năm là, cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc bảo đảm một cách tốt nhất các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp lần thứ nhất, từ đó đúc rút kinh nghiệm, làm tiền đề cho tổ chức các lớp học tiếp theo tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.          

Thời gian 4 tháng của lớp học tuy không dài, nhưng việc rút các đồng chí đang đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng ở các địa phương, ở các ban, bộ, ngành Trung ương 4 tháng là một quyết tâm lớn, vì chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng đến nhiệm vụ và chất lượng công việc ở lĩnh vực mà các đồng chí học viên đang trực tiếp phụ trách, nhất là những vị trí lãnh đạo chủ chốt. Tham gia vào các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn, đi thực tế... của học viên còn có cả một số đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Nếu chất lượng, hiệu quả của lớp học không cao sẽ là một lãng phí lớn. Chính vì vậy, chúng ta, cả các cơ quan tổ chức, cả cơ sở đào tạo, cả người dạy và người học phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Lớp học và phải tập trung làm tốt nhất công việc của mình, để lớp học đạt được đầy đủ mục đích, yêu cầu đề ra.  

Trong thời gian vừa qua, để khai giảng lớp học này, các tổ chức và cá nhân có liên quan đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng; mọi công việc chuẩn bị cho Lớp học về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên để Lớp học đạt được cao nhất mục tiêu, yêu cầu đề ra, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những nhiệm vụ, công việc cần triển khai; đặc biệt là công tác tổ chức lớp học, chất lượng các bài giảng, phương pháp giảng dạy, học tập và ý thức, trách nhiệm của giáo viên và học viên.

Chúng ta xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ quyết tâm, cố gắng cao nhất trong tổ chức giảng dạy và học tập để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Lớp Bồi dưỡng đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cao cấp, có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng nước ta.  

___________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2013

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền