Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện chính sách công bằng xã hội ở Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:29
1634 Lượt xem

Phản bác những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện chính sách công bằng xã hội ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN MINH HOÀN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Những thành tựu phát triển của Việt Nam trong quá trình đổi mới đã chứng minh giá trị bất hủ của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có giá trị về công bằng xã hội. Điểm nổi bật trong sự sáng tạo lý luận về công bằng xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn quan tâm đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, trên cơ sở bình đẳng, công bằng về cơ hội phát triển. Chính thành tựu lý luận và thực tiễn này đã phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; công bằng xã hội; phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền