Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mục tiêu, định hướng và định hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:22
1912 Lượt xem

Mục tiêu, định hướng và định hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Dựa vào mục tiêu của chủ nghĩa xã hội khoa học để định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trên hai phương diện: Hiện đại hóa gắn với văn minh của nền sản xuất xã hội (gồm vật chất, tinh thần và con người); Phát triển theo hướng tiến bộ xã hội chủ nghĩa nhằm tôn vinh, phát triển, phát huy phẩm giá con người và văn hóa Việt Nam. Trong quá trình đó, có thể xác định mức độ hiện thực hóa mục tiêu trước mắt và cả cuối cùng (hay định hình) chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản theo 3 tiêu chí: Con người là chủ thể, động lực trung tâm và phát triển toàn diện; Bảo đảm và gắn kết các quyền dân sinh - dân chủ - dân tộc; Thể chế phát triển nhanh và bền vững gắn với bao trùm để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ khóa: mục tiêu; định hướng; định hình; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền