Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:45
1993 Lượt xem

Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

GS, TS LÊ NGỌC HÙNG

Đại học Quốc gia Hà Nội

TS ĐỖ VĂN QUÂN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Phát triển mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan ở Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình này cần không ngừng hoàn thiện về phương diện lý luận, thể chế chính sách, cũng như triển khai trong thực tiễn. Trên tinh thần đó và từ gợi ý “Nhỏ là đẹp” của nhà kinh tế học Schumacher, bài viết tập trung bàn đến việc phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng bền vững ở Việt Nam.

Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền