Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:22
2058 Lượt xem

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam

TS Nguyễn Thanh Hải

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng vào dịp các cấp, các ngành đang tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2023). Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy sáng tạo, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về văn hóa quân sự Việt Nam và những định hướng để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới.

Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; văn hóa quân sự; cuốn sách của Tổng Bí thư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền