Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)
Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 09:52
4200 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 536 (10/2022)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới

          ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

7.       ĐINH NGỌC GIANG:  Phát huy vai trò của "thế trận lòng dân" theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

13.     VŨ QUANG: Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

19.     NGUYỄN VIẾT THẢO: Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục sáng tạo trong cải cách, đổi mới, thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội

26.     LÊ MINH QUÂN: Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

33.     NGUYỄN PHÚ LỢI: Đồng bào Công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

42.     HỒ TRỌNG HOÀI: Phải chăng chủ nghĩa xã hội chỉ là không tưởng và "lịch sử đã cáo chung"?

49.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

56.     LÊ TRUNG KIÊN: Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

66.     TRẦN VĂN HÙNG: Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

74.     LƯU VĂN QUẢNG: Viện Chính trị học - 30 năm xây dựng và phát triển

81.     PHAN HOÀNG QUỲNH: Đổi mới phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên hiện nay

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

88.     BÙI HOÀI SƠN: Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

93.     ĐẶNG VIẾT ĐẠT: Quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

101.   NGUYỄN TRỌNG ĐẠI: Phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

DIỄN ĐÀN

107.   LÊ KIM VIỆT: Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ

113.   ĐỖ VĂN QUÂN - ĐẶNG THỊ MINH LÝ: Phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

QUỐC TẾ

120.   TRẦN KHÁNH - NGUYỄN HUY HOÀNG: Bàn về trật tự thế giới hiện nay

131.   PHAN VĂN RÂN - NGUYỄN THỊ THU HÀ: Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

137.   NGUYỄN ĐÌNH THUẬN: Một số vấn đề về xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc

146.   NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG: Pháp luật của Hàn Quốc về quyền của người cao tuổi và kinh nghiệm

THÔNG TIN

153.   LÊ MINH NGỌC: Hút thuốc lá: Đừng thử, dù chỉ một lần!

155.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền