Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò của trí thức trong thời kỳ mới
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:14
907 Lượt xem

Đổi mới nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò của trí thức trong thời kỳ mới

PGS, TS NGUYỄN AN NINH

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Trí thức có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển xã hội. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản cần biết tận dụng mọi tri thức và sử dụng trí thức, tạo ra được tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa của riêng mình. Bài viết khái quát vai trò của trí thức cùng giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và phân tích những nhận thức mới về trí thức ở Việt Nam. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lịch sử và thời đại ngày nay; đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, thuộc Chương trình KX.02/16-20.
Từ khóa: trí thức; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền