Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác luận điệu phủ nhận nền dân chủ trong chế độ một đảng ở Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:35
1739 Lượt xem

Phản bác luận điệu phủ nhận nền dân chủ trong chế độ một đảng ở Việt Nam

ThS TỪ THỊ THOA

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh,

NCS Trường Đại học Quản lý nhà nước, Liên Bang Nga

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Ở nước ta, dân chủ được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta không ngừng nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ trên cơ sở bảo đảm quyền làm chủ thực chất của người dân. Thế nhưng, các thế lực thù địch đã phủ nhận những nỗ lực này và thường xuyên rêu rao rằng chế độ một đảng ở nước ta là không dân chủ và không phù hợp với quy luật phát triển khách quan. Bài viết phân tích quan hệ giữa dân chủ với hệ thống đảng chính trị dưới góc độ tiếp cận của khoa học chính trị hiện đại, đồng thời nêu thực tế thực hiện dân chủ ở nước ta trong thời gian qua, khẳng định nền dân chủ thực chất ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: dân chủ ở Việt Nam; dân chủ trong chế độ một đảng; chế độ một đảng và chế độ đa đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền