Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý xã hội và tiến bộ, công bằng xã hội
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:18
1528 Lượt xem

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý xã hội và tiến bộ, công bằng xã hội

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Học viện Chính trị khu vực III

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Vấn đề quản lý xã hội và tiến bộ, công bằng xã hội đã được đặt ra từ sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin, vấn đề này được giải quyết một cách khoa học và cách mạng triệt để hơn, nhất là về bản chất, biện pháp quản lý xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn mới. Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KX.02.34/21-25.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; quản lý xã hội; tiến bộ, công bằng xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền