Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:27
2907 Lượt xem

Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện

ThS PHẠM THỊ VĨNH HÀ
Tạp chí Lý luận chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được Đảng ta đề cao, thường xuyên quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết làm rõ các yếu tố tác động đến đạo đức của Đảng; đề xuất một số giải pháp bảo vệ, hoàn thiện đạo đức của Đảng theo yêu cầu phát triển của thời đại. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KX.02.11/21 - 25.

Từ khóa: đạo đức; đạo đức cách mạng; đạo đức của Đảng; nhân tố tác động đến đạo đức của Đảng.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền