Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ở Việt Nam
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:43
1354 Lượt xem

Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ở Việt Nam

TS PHAN TIẾN NGỌC

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, chính trị - pháp lý và những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ở Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm chuyển đổi hiệu quả trong thời gian tới.

Từ khóa: đơn vị sự nghiệp công lập; công ty cổ phần.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền