Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trước sự thay đổi, tiếp biến văn hóa

Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trước sự thay đổi, tiếp biến văn hóa

(LLCT) - Giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ giá trị chung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, việc giao lưu, tiếp biến các giá trị văn hóa từ bên ngoài là một tất yếu khách quan; quá trình đó vừa tạo ra cơ hội, đồng thời là thách thức đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa các dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số trước sự thay đổi, tiếp biến văn hóa trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các địa phương hiện nay (Qua khảo sát các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nam)

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các địa phương hiện nay (Qua khảo sát các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hà Nam)

(LLCT) - Đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, các tỉnh, thành phố đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực... Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương với các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được mở rộng. Công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài được các địa phương triển khai tích cực với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của các địa phương tới bạn bè quốc tế. 

 

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế)

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế)

(LLCT) -  Đảng ta xác định xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định. Trong thời gian qua, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai sâu rộng các nội dung chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, qua đó đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đội ngũ trí thức của Tỉnh Thừa Thiên Huế còn những tồn tại, hạn chế đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách nhằm xây dựng chất lượng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Việt Nam thúc đẩy bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu khi tham gia Hội đồng nhân quyền

Việt Nam thúc đẩy bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu khi tham gia Hội đồng nhân quyền

(LLCT) - Từ thực tiễn thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và sự tham gia, đóng góp của nước ta vào quyền bình đẳng của phụ nữ khi tham gia Hội đồng Nhân quyền khóa 2014-2016 đã cho thấy, Việt Nam luôn là một thành viên nghiêm túc, đóng góp có trách nhiệm vào việc bảo đảm các giá trị chung về nhân quyền và đã đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước trong nỗ lực chung để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Hội nữ trí thức tỉnh Đồng Nai tập hợp, động viên hội viên, khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực

Hội nữ trí thức tỉnh Đồng Nai tập hợp, động viên hội viên, khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực

(LLCT) - Cùng với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua hội viên nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để có được kết quả đó, bản thân nữ trí thức không ngừng nỗ lực học tập, lao động, tham gia nghiên cứu khoa học... đóng góp to lớn vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị, của tỉnh bằng những thành quả thiết thực. Để những đóng góp đó tiếp tục được phát huy, thì việc đưa ra các giải pháp khả thi, sát hợp là một nhiệm vụ cấp bách của cấp ủy, chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nữ trí thức các cấp tỉnh Đồng Nai.

Những yếu tố tác động đến không gian văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Những yếu tố tác động đến không gian văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

(LLCT) - Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có quá trình lịch sử phát triển lâu đời, gắn với nền sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước. Làng Bắc Bộ là không gian văn hóa tiêu biểu của những giá trị văn hóa nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không gian văn hóa làng có nhiều biến đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Do vậy, cần xác định các yếu tố tác động đến sự biến đổi không gian văn hóa làng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ để nhận diện, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, văn hóa con người Việt Nam nói chung. 

Thiết chế văn hóa tư nhân và vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Thiết chế văn hóa tư nhân và vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

(LLCT) - Thiết chế văn hóa (TCVH) tư nhân là loại thiết chế văn hóa được đầu tư bằng nguồn vốn của tư nhân theo chủ trương xã hội hóa văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa tư nhân bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần được bổ sung, từ thể chế cho đến việc giám sát về tính tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Kinh nghiệm lãnh đạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số địa phương

Kinh nghiệm lãnh đạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số địa phương

(LLCT) - Các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề lao động ở nông thôn trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu là hết sức cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát ở một số địa phương, bài viết rút ra những kinh nghiệm chủ yếu trong lãnh đạo giải quyết vấn đề việc làm vùng nông thôn hiện nay như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy tính tích cực của người lao động; hỗ trợ đào tạo nghề; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; mở rộng thị trường lao động trong, ngoài nước.

Vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội

Vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội

(LLCT) - Xã hội và quản lý nhà nước về xã hội luôn là vấn đề được các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới quan tâm bởi vai trò, tầm ảnh hưởng và sự tác động của nó liên quan đến mọi mặt của đời sống con người. Trong xu thế phát triển, xã hội con người luôn vận động và biến hóa không ngừng. Để xã hội vận hành, phát triển một cách trật tự, ổn định và bền vững, đặt ra một yêu cầu đối với mọi nhà nước là công tác quản lý xã hội. Bài viết khái quát hoạt động quản lý sự phát triển gồm quản lý những yếu tố, những mối liên hệ, những điều kiện vật chất và tinh thần làm cho xã hội phát triển theo hướng ngày càng ổn định, tiến bộ và văn minh hơn. Trên cơ sở đó phân tích rõ vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội.

Một số giải pháp bảo đảm thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Một số giải pháp bảo đảm thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

(LLCT) - Thông qua nghiên cứu thực tế thực hiện dân chủ ở cơ sở, bài viết phân tích một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bao gồm yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện thực chất mô hình chính sách từ dưới lên, bảo đảm công dân có quyền được tham gia vào quản lý nhà nước; đồng thời nghiên cứu tính hợp lý của các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp; yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

(LLCT) - Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất Việt Nam, là trung tâm kinh tế - tài chính, chính trị, văn hóa, xã hội, đầu mối giao thông, ngoại giao, vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Do đó, việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Phát triển vận tải đường sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển vận tải đường sông ở đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) - Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế phát triển vận tải đường sông. Thời gian qua, vận tải đường sông đã mang lại những lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế, với chi phí, giá thành thấp đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, sự phát triển vận tải đường sông vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cần có những giải pháp để phát triển trong thời gian tới.

Phát huy vai trò của Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định hiện nay

Phát huy vai trò của Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định hiện nay

(LLCT) - Nam Định là tỉnh có đông đồng bào Công giáo. Bài viết đề cập đến đóng góp của đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực như: tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; đồng thời nêu một số khuyến nghị cho các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như các tổ chức, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo ở tỉnh Nam Định nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

(LLCT) - Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự đồng thuận xã hội.

Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

(LLCT) - Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Song, đi cùng với tăng trưởng là chất lượng môi trường và sự đa dạng sinh học suy giảm, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt… tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề xã hội, như: sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, xuất hiện các căn bệnh lạ, bệnh nguy hiểm, sinh kế của người dân bị đe dọa, nảy sinh các vấn đề về trật tự an ninh xã hội,… Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu, cần có những giải pháp tích cực bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững về xã hội.

Trang 7 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền