Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(LLCT) - Quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc. Bài viết đánh giá những thành tựu và vấn đề trong xây dựng và phát triển thành phố, từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nhìn từ thực tiễn Nghệ An

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nhìn từ thực tiễn Nghệ An

(LLCT) - Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giảm nghèo bền vững đã trở thành chương trình xuyên suốt, luôn được cập nhật, bổ sung trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng được đặc biệt quan tâm. Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn miền núi nên việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững được đặt trong tổng thể chính sách dân tộc và miền núi, đã được thực hiện đồng bộ và khá hiệu quả trong thời gian qua. Từ thực tiễn ở Nghệ An, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)

Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)

(LLCT) - Con người là nguồn lực trọng yếu, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước. Bài viết làm rõ chủ trương về đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ở các lĩnh vực then chốt và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bồi dưỡng năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội hiện nay

Bồi dưỡng năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội hiện nay

(LLCT) - Năng lực thực tiễn là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội. Bài viết tập trung làm rõ biểu hiện, vai trò của năng lực thực tiễn; từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”(1). Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”(2). Bài viết làm rõ vị trí, vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực trạng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời gian vừa qua, từ đó, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)

Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)

(LLCT) - Bài viết tập trung vào khái quát chủ trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước. Từ đó, đề xuất định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước trong những năm tiếp theo.

Công tác tuyên truyền chính trị ở Việt Nam qua mạng xã hội Zalo

Công tác tuyên truyền chính trị ở Việt Nam qua mạng xã hội Zalo

(LLCT) - Hiện nay, mạng xã hội Zalo đang trở thành một trong những phương tiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được công chúng đón nhận. Thông qua mạng Zalo,người dùng cập nhật các thông tin nhanh, chính xác, ngăn chặn thông tin xấu độc, lan tỏa những thông tin chính thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời đại kỷ nguyên số. Bài viết đề xuất những giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, với các cơ quan chức năng quản lý mạng xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và những người dùng mạng Zalo nhằm sử dụng có hiệu quả mạng xã hội này trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam. 

Đội ngũ trí thức Hải Phòng trong hội nhập quốc tế

Đội ngũ trí thức Hải Phòng trong hội nhập quốc tế

LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đội ngũ trí thức của thành phố đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương. Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện đang đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với đội ngũ trí thức thành phố. Bài viết làm rõ những thành tựu trong hội nhập quốc tế, thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Việt Nam với hoàn thiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (2015 - 2020)

Việt Nam với hoàn thiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (2015 - 2020)

(LLCT) - Bài viết làm rõ những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc phát triển và hoàn thiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ năm 2015 đến hết năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Khẳng định vai trò, vị trí,sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam vào sự phát triển của AEC nói riêng và ASEAN nói chung; những đóng góp và kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế Việt Nam - ASEAN (2015 - 2020) là minh chứng cho sự đúng đắn và từng bước thành công của đường lối ngoại giao đa phương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.

Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trên các lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trên thực tế, những nỗ lực hỗ trợ bình đẳng giới ở Việt Nam nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng chưa đáp ứng được các yêu cầu của quá trình hội nhập. Điều tra khảo sát 2.894 đại diện hộ gia đình 17 dân tộc thiểu số tại 8 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng cho thấy còn nhiều bất bình đẳng giới trong gia đình, thể hiện nổi bật ở phân công lao động và thời gian dành cho việc nhà; về quyền bình đẳng trong sở hữu tài sản; về bạo lực gia đình. Kết quả nghiên cứu gợi mở nhiều định hướng trong xây dựng các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới các vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nước ta hiện nay.

Vai trò của Nhà nước trong hình thành và điều tiết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vai trò của Nhà nước trong hình thành và điều tiết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết nêu khái quát một số học thuyết về kinh tế và chỉ rõ vai trò của nhà nước đối với kinh tế, mối quan hệ nhà nước và kinh tế. Từ đó, khẳng định vai trò tất yếu của Nhà nước Việt Nam trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những năm qua, Nhà nước đã tích cực xây dựng khung khổ pháp lý, ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa với nhiều hình thức sở hữu theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước điều hành chính sách kinh tế trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu

Nhà nước điều hành chính sách kinh tế trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu

(LLCT) - Sau hơn 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19 và những diễn biến bất thường về chính trị, kinh tế thế giới, nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ suy thoái. Để kiềm chế lạm phát, các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt nhiều lần tăng lãi suất chủ đạo. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ đi ngược lại xu thế này nhằm thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Đối với nền kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ độc lập, không bị cuốn theo xu hướng số đông tăng lãi suất, nhất quán thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thúc đẩy phục hồi kinh tế, giảm thiểu tác động bởi nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp

Xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng và thực hành đạo đức kinh doanh ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, doanh nhân, người tiêu dùng và xã hội. Văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân là những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, phát huy trách nhiệm với cộng đồng, tạo dựng lòng tin, sự ủng hộ của người tiêu dùng. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp.

Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

(LLCT) - Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh vấn đề lợi nhuận, doanh nghiệp cần chú ý đến yếu tố đạo đức kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để các doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua xây dựng đạo đức kinh doanh.

Trang 6 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền