Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(LLCT) - Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP và EVFTA. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội cũng như cơ chế bảo đảm quyền con người. Bài viết phân tích những lợi ích của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phát triển thương mại, thúc đẩy nhân quyền; vấn đề nội luật hóa các nội dung này trong pháp luật Việt Nam và đưa ra phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định này ở Việt Nam.

Phát huy tốt vai trò của Quân đội - lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục thảm họa, thiên tai, sự cố, dịch bệnh

Phát huy tốt vai trò của Quân đội - lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục thảm họa, thiên tai, sự cố, dịch bệnh

(TCLL) - Quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục có hiệu quả thảm họa, thiên tai, sự cố, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... phát huy tốt vai trò của mình, với tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những thách thức của an ninh truyền thống và phi truyền thống; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh… Quân đội cần tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, xứng đáng là “quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay

(LLCT) - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Hiện nay, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn nước ta tương đối dồi dào, song hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn mang tính tự phát, chồng chéo, chưa gắn với việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do đó hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta trong thời gian tới.

Phát triển du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

Phát triển du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

(LLCT) - Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30-11-2018 phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”, trong đó ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh(1). Theo đó, chuyển đổi số trong ngành du lịch là việc chuyển dịch mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại dựa trên nền tảng số và chuỗi giá trị số dựa trên dữ liệu. Chuyển đổi số, khách hàng sẽ được nâng cao trải nghiệm du lịch theo mô hình mới trên không gian số. Bài viết khái quát tiềm năng và lợi thế trong phát triển du lịch và những đóng góp của ngành du lịch trong phát triển kinh tế; khái quát quan điểm và chính sách phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hưng Yên phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong thời kỳ mới

Hưng Yên phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong thời kỳ mới

(LLCT) - Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp Triển lãm hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”(1). Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngày 16-6-2008, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” nhằm phát huy vai trò, sứ mệnh của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ. Bài viết đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW tại tỉnh Hưng Yên. Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ mới.

Phát triển du lịch gắn với bảo đảm sinh kế bền vững ở Việt Nam

Phát triển du lịch gắn với bảo đảm sinh kế bền vững ở Việt Nam

(LLCT) - Phát triển du lịch có vai trò quan trọng trong phát triển sinh kế và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân Việt Nam. Quá trình phát triển du lịch tạo ra nhiều tác động tới các nguồn lực sinh kế bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương. Bài viết tập trung khái quát sự tác động của phát triển du lịch đến bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân, chỉ ra thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo đảm sinh kế bền vững ở Việt Nam.

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương - Kết quả, mục tiêu và giải pháp đến năm 2025

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương - Kết quả, mục tiêu và giải pháp đến năm 2025

(LLCT) - Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân kết hợp với sự tham gia của các thành phần kinh tế để góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bài viết làm rõ thực trạng, kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương theo hướng bền vững.

Kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý thanh niên ở quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý thanh niên ở quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Công tác thanh niên đòi hỏi phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động để đạt kết quả. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác quản lý thanh niên ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bài viết đúc kết một số kinh nghiệm bước đầu trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý thanh niên trên địa bàn đô thị.

Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

(LLCT) - Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là những nội dung quan trọng trong Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết góp phần làm rõ cơ sở khoa học, thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(LLCT) - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, là sức mạnh nội sinh của dân tộc trong quá trình phát triển. Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của từng dân tộc và tính đa dạng của văn hóa Huế.

Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới hiện nay

Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới hiện nay

(LLCT) - Bộ đội Biên phòng là lực lượng quan trọng trong ứng phó và khắc phục hậu quả do an ninh phi truyền thống gây raở khu vực biên giới. Bài viết đề cập đến vai trò của Bộ đội Biên phòng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới, nêu rõ các vấn đề tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp để ứng phó với các thách thức này, góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền hành chính nhà nước ở Việt Nam. Theo đó, việc áp dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông vào sự vận hành của nền hành chính nhà nước là yêu cầu cấp thiết để xây dựng nền hành chính số. Bài viết làm rõ thực trạng pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và phát triển đất nước

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bài viết làm rõ đặc điểm, vai trò và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

(LLCT) - Hình thành và phát triển chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay đang là yêu cầu từ thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu này, Đảng đã có chủ trương, Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật tương đối rõ ràng về chính quyền đô thị. Việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là một bước thí điểm để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về chính quyền đô thị. Bên cạnh những thuận lợi để hình thành và phát triển chính quyền đô thị, vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Bài viết làm rõ một số vấn đề đặt ra trong việc xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay.

Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận

Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận

(LLCT) - Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội chú trọng thực hiện công tác dân vận và đạt nhiều kết quả. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Trang 5 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền