Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Thành phố Đà Nẵng vận dụng tư tưởng trọng người hiền tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thu hút nhân tài

Thành phố Đà Nẵng vận dụng tư tưởng trọng người hiền tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thu hút nhân tài

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân tài, sử dụng nhân tài hợp lý, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Là một tấm gương lớn về dùng người, trọng nhân tài, nhờ vậy, Người đã quy tụ được nhiều tài năng. Bài viết khái quát sự vận dụng quan điểm trọng người tài, đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thu hút nhân tài của thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Hợp tác xã là chủ thể nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam

Hợp tác xã là chủ thể nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam

(LLCT) - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) được triển khai, bước đầu đã chứng minh đây là một chương trình hiệu quả, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, Chương trình OCOP còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở phân tích một số kết quả, thành công, hạn chế, bất cập, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò của hợp tác xã trong phát triển các sản phẩm OCOP ở Việt Nam.

Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

(LLCT) - Tham nhũng vặt xảy ra phổ biến ở hầu hết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do những đặc điểm khác với tham nhũng lớn nên ngoài những biện pháp chung, cần chú trọng những biện pháp đặc thù để phòng, chống tham nhũng vặt hiệu quả. Bài viết làm rõ tính chất đặc thù của tham nhũng vặt, đưa ra các biện pháp phòng, chống dạng tham nhũng này ở nước ta nhằm xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thông tin của báo chí với thúc đẩy nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp

Thông tin của báo chí với thúc đẩy nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp

(LLCT) - Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã rất coi trọng vai trò thông tin của báo chí trong việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động các ngành kinh tế và của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác thông tin của báo chí về nâng cao năng suất lao động. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu báo chí, thu thập thông tin có giá trị khoa học, cùng với cơ sở lý luận và dữ liệu thực tế, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả thông tin của báo chí đối với nâng cao năng suất lao động.

Hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế của tổ chức phi lợi nhuận tại cộng đồng ở nông thôn Việt Nam

Hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế của tổ chức phi lợi nhuận tại cộng đồng ở nông thôn Việt Nam

(LLCT) - Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam hơn 35 năm qua, các tổ chức phi lợi nhuận đã phát triển và có những đóng góp nhất định cho công cuộc phát triển đất nước. Ở khu vực nông thôn, nhiều tổ chức phi lợi nhuận có xu hướng chuyển từ hình thức hoạt động mang tính nhân đạo, từ thiện, tài trợ sang hình thức hỗ trợ các chương trình/dự án phát triển bền vững, dài hạn, đặc biệt là các chương trình/dự án hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo năng lực, kỹ năng phát triển kinh tế cho người dân. Bài viết đánh giá vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển cộng đồng ở nông thôn, những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao vai trò của tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển cộng đồng ở nông thôn.

Báo chí Yên Bái với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Báo chí Yên Bái với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(LLCT) - Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, trong đó quan tâm phát huy vai trò của công tác báo chí, truyền thông. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan báo chí luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Bài viết làm rõ vai trò của báo chí Yên Bái với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát triển nguồn nhân lực để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ngãi

Phát triển nguồn nhân lực để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ngãi

(LLCT) - Quảng Ngãi có nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Trong những năm gần đây, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nguồn nhân lực ngành du lịch của tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập… do đó cần có sự đầu tư hiệu quả để đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững.

Tuyên truyền, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tuyên truyền, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(LLCT) - Tuyên truyền, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo là tổng hợp các cách thức, biện pháp tác động hợp quy luật của các chủ thể, các lực lượng nhằm làm cho những phẩm chất, năng lực của đoàn viên, thanh niên được khơi dậy, phát triển và lan tỏa trong thực tiễn, làm gia tăng hiệu quả hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

(LLCT) - Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 01-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, nhằm khai thác, phát huy lợi thế của vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới... Bài viết tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế sau 15 năm Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 37, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm để vận dụng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XIII trong thời gian tới.

Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở một số quốc gia và giá trị tham khảo

Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở một số quốc gia và giá trị tham khảo

(LLCT) - Quản lý nhà nước về dịch vụ công là trách nhiệm và là một trong những lĩnh vực hoạt động cơ bản của mọi nhà nước. Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, hoạt động quản lý và cung ứng dịch vụ công ở các nước trên thế giới đã và đang có nhiều biến đổi. Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, Việt Nam đang tập trung đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ công, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Xinhgapo về vấn đề này có thể gợi mở những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội

(LLCT) - Công tác đảng, công tác chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng trong xây dựng và hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là góp phần trực tiếp vào việc phòng, chống vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội. Trong tình hình mới, cần nâng cao chất lượng công tác này. Bài viết đề cập các yêu cầu và đề xuất những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội hiện nay.

Tăng cường hoàn thiện chính sách dân số bảo đảm quản lý phát triển xã hội bền vững

Tăng cường hoàn thiện chính sách dân số bảo đảm quản lý phát triển xã hội bền vững

(LLCT) - Dân số là mục tiêu, động lực của phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để quản lý phát triển xã hội bền vững cần quan tâm tới quy mô, cơ cấu dân số, đặc biệt là chất lượng dân số. Dân số Việt Nam hiện nay đang có nhiều biến đổi bởi tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa dân số và quản lý phát triển xã hội, những thách thức trong phát triển và quản lý dân số, bài viết gợi ý một số giải pháp định hướng chính sách dân số nhằm quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới tổ chức và hoạt động, đóng  góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới tổ chức và hoạt động, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện

(LLCT) - Đồng hành cùng tiến trình gần 75 năm xây dựng, phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Học viện đã có sự trưởng thành, lớn mạnh. Năm 2006, Công đoàn Học viện trở thành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đã có những đổi mới về tổ chức và hoạt động, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, hướng mạnh về đơn vị cơ sở, thúc đẩy phong trào, đạt nhiều thành tích. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu bài viết của TS PHẠM THỊ THÀNH, Chủ tịch Công đoàn Học viện, điểm lại tình hình nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện - Từ kinh nghiệm thực tiễn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện - Từ kinh nghiệm thực tiễn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

(LLCT) - Định Hoá là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có 23/23 xã được công nhận là xã An toàn khu; cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc, địa hình khá phức tạp, hiểm trở. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tiễn công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(LLCT) - Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hoạt động phản biện xã hội đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện trong cả nước, đạt nhiều kết quả tích cực. Song, thực tiễn cũng cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục. Bài viết làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trang 4 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền