Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Nâng cao chất lượng thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện nay

Nâng cao chất lượng thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện nay

(LLCT) - Văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nâng cao chất lượng thực hiện văn hóa công sở cho cán bộ, chiến sĩ là nội dung thiết thực, bảo đảm cho mỗi quân nhân luôn nhận thức đúng và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; là sự chuẩn bị vững chắc về nguồn lực con người để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế

Công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế

(LLCT) - Thông tin đối ngoại là một trong những công cụ quan trọng, phổ biến trong quan hệ quốc tế, có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại của các quốc gia. Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại. Bài viết làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế; kết quả đạt được và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đặc điểm tâm lý tộc người thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc

Đặc điểm tâm lý tộc người thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc

(LLCT) - Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của nước ta, là nơi có hơn 20 tộc người thiểu số cư trú, với sự đa dạng về nguồn gốc lịch sử và đặc điểm xã hội, văn hóa. Để phát triển vùng Tây Bắc, việc phát triển nguồn nhân lực các tộc người thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Bài viết trình bày khái quát về địa bàn và các tộc người, phân tích đặc điểm tâm lý, tính cách các tộc người thiểu số, định kiến tộc người gắn với các đặc điểm cần có của nguồn nhân lực chất lượng. Đây là đặc điểm quan trọng, cần quan tâm khi phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các tộc người thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và các vùng tộc người thiểu số ở Việt Nam nói chung.

Luật Đất đai năm 2013: Thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung

Luật Đất đai năm 2013: Thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung

(LLCT) - Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các vấn đề liên quan đến đất đai. Thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã giúp Đảng và Nhà nước ta thực hiện được các chủ trương, chính sách về đất đai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chính trong thực tiễn triển khai này, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã bộc lộ những bất cập nhất định, dẫn đến việc thực thi pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý - sử dụng đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân... Bởi vậy, cần sửa đổi, bổ sung luật để phù hợp với thực tiễn.

Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động

Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động

(LLCT) - Di cư là một hiện tượng khách quan và phổ biến diễn ra trong suốt quá trình lịch sử nhân loại. Ngày nay, di cư có vai trò tích cực trong tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào giảm nghèo và cải thiện mức sống của hộ gia đình. Di cư lao động góp phần làm thay đổi vốn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và làm chuyển dịch cơ cấu lao động. Trên cơ sở phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2000-2019, bài viết đề xuất một số giải nhằm góp phần tạo sự dịch chuyển tích cực trong cơ cấu lao động nông thôn hiện nay.

Các nhân tố tác động và sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam (1991-2016)

Các nhân tố tác động và sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam (1991-2016)

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân - bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhờ đó, kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội (tỷ trọng đóng góp GDP khoảng 39-40%, thu hút 85% lực lượng lao động của nền kinh tế). Bài viết làm rõ các nhân tố tác động và sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam, giai đoạn 1991-2016. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở: “Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ 1991 đến 2016”.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay

(LLCT) - Quản lý văn hóa trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng là việc làm cần thiết, cấp bách, vừa khai thác được những ưu thế vượt trội của mạng xã hội, vừa xây dựng được không gian văn hóa mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với tư cách là sức mạnh mềm của đất nước trong quá trình hội nhập. Trên cơ sở phân tích tính hai mặt của mạng xã hội, bài viết luận giải sự cần thiết và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay.

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

(LLCT) - Xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh ở nước ta hiện nay. Nhận thức về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quyền của người cao tuổi và các nguồn lực mà họ đóng góp cho xã hội. Bài viết khái quát thực trạng nhận thức về người cao tuổi, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng xã hội.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

(LLCT) - Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày càng giảm, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chiến lược trong dài hạn, là bệ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.

Xây dựng văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

Xây dựng văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(LLCT) - Xây dựng văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, tiến tới một nền hành chính hiện đại, dân chủ, công khai, minh bạch, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bài viết phân tích các vấn đề về văn hóa công vụ, thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa công vụ nước ta hiện nay.

Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển kinh tế nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển kinh tế nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

(LLCT) - Mô hình kinh tế chia sẻ đã bắt đầu xuất hiện trong một số lĩnh vực ở Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã sớm ban hành các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và các hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa có một văn bản hướng dẫn, đánh giá, định vị việc thực hiện kinh doanh theo mô hình này. Trên cơ sở đánh giá tình hình ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ, bài viết đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp”, do PGS, TS Đỗ Minh Cương làm Chủ nhiệm.

Bộ đội biên phòng tham gia công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới biển, đảo thành phố Hải Phòng

Bộ đội biên phòng tham gia công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới biển, đảo thành phố Hải Phòng

(LLCT) - Thành phố Hải Phòng có vị trí trọng yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhở phía Bắc và cả nước. Trong những năm qua, Hải Phòng đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình khu vực biên giới biển, đảo thành phố cơ bản ổn định. Góp phần vào thành tựu đó có công tác vận động quần chúng của Bộ đội biên phòng thành phố. Công tác vận động quần chúng của Bộ đội biên phòng đã đi vào chiều sâu, chủ động đổi mới nội dung, hình thức đa dạng và phong phú, tập hợp được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, hải cảng của Thành phố.

Xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong quân đội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong quân đội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Văn hóa pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chiến lược xây dựng hệ chính trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Kỷ luật của Quân đội ta mang bản chất kỷ luật của Đảng và của giai cấp công nhân, đó là kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Bài viết bước đầu đề xuất một số nội dung và biện pháp xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc các Học viện trong Quân đội đối với công tác nghiên cứu khoa học

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc các Học viện trong Quân đội đối với công tác nghiên cứu khoa học

(LLCT) - Nghiên cứu khoa học ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm ở các học viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo tốt nội dung này có ý nghĩa to lớn, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi quan điểm chỉ đạo về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các nhà trường”(1), tạo cơ sở vững chắc cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng hệ thống tri thức lý luận, các phương tiện, khí tài công nghệ cao, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

 

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng

(LLCT) - Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Thanh niên) cấp huyện ở thành phố Hà Nội đã rất tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bài viết phân tích, làm rõ thực trạng Đoàn Thanh niên cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.

 

Trang 10 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền