Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 15:50
2418 Lượt xem

Điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay

PGS, TS NGUYỄN VĂN LÝ
Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 555 (5-2024)

 

Tóm tắt: Chăm lo xây dựng đạo đức của con người và xã hội Việt Nam là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi phải nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức để nhận diện và xây dựng đời sống đạo đức phù hợp. Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích “điểm cốt lõi” nêu trên trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức, từ đó, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đạo đức cách mạng ở nước ta hiện nay.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền