Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra đảng trong thời kỳ đổi mới
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 15:43
2316 Lượt xem

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra đảng trong thời kỳ đổi mới

PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 555 (5-2024)

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những chỉ dẫn quý báu về vai trò, tính tất yếu, phương pháp của công tác kiểm tra đảng; việc xử lý kỷ luật các cán bộ, đảng viên vi phạm và việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta cần thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài KX.02.12/21-25.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền