Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:38
2632 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS HỒ TRỌNG HOÀI
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tất yếu Đảng lãnh đạo phải xác định đúng chủ thể của cách mạng cũng như nhận diện và khơi thông các động lực. Vấn đề này đã được Hồ Chí Minh nhận thức một cách sâu sắc, chính xác và kiên trì, nhất quán thực thi trong thực tế. Nhờ đó, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử và làm nên những thắng lợi ngày càng to lớn. Bài viết góp phần làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ thể và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền