Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Thứ năm, 04 Tháng 5 2023 15:30
1789 Lượt xem

Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

(LLCT) - Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng là việc xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, mở rộng, cập nhật, nâng cao các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với tư cách là ngôi trường cao cấp nhất của Đảng, là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội..., luôn đặc biệt quan tâm việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần sớm khắc phục. Trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục đổi mới việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bản sắc và hội nhập.

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh: hcma.vn

1. Đánh giá khái quát về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thời gian qua

Những ưu điểm nổi bật

Về cách thức xây dựng chương trình đào tạo

Nhìn chung, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đều được triển khai thực hiện qua ba công đoạn (khung, đề cương chi tiết, giáo trình), với các bước nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt nghiêm túc, chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính cơ bản, tính hệ thống, tính liên thông, tính nâng cao (theo bậc học), tính hiện đại và tính cập nhật. Trong quá trình xây dựng chương trình, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực trong toàn quốc tham gia vào các Hội đồng đánh giá nghiệm thu, thẩm định độc lập các chương trình, giáo trình; bảo đảm chất lượng tốt nhất có thể cho các chương trình đào tạo.

Về nội dung chương trình

Các chương trình đã từng bước khắc phục được sự trùng lặp, phù hợp với từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30-7-2005 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

Thứ nhất, chương trình đã cập nhật những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, chương trình thường xuyên cập nhật những vấn đề mới của thực tiễn, nhất là những nội dung mới trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện trong các nghị quyết Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương; cập nhật những diễn biến quan trọng của tình hình thế giới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao, an ninh, quốc phòng; những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học xã hội, nhân văn...

Thứ ba, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được bổ sung nhiều tri thức hiện đại và kỹ năng cần thiết cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, tu dưỡng tính đảng và phương pháp lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học.

Về cách thức triển khai chương trình đào tạo

Thứ nhất, cơ cấu và thời lượng các khối kiến thức đã được điều chỉnh hợp lý hơn; khắc phục được sự khép kín trong từng viện chuyên ngành, bộ môn giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, “lấy học viên làm trung tâm, lấy tương tác làm nòng cốt”, người học không bị động, bị áp lực trước khối kiến thức đồ sộ; giảng viên và học viên được trao đổi thường xuyên trên lớp...

Thứ hai, Học viện đã xây dựng hệ thống tài liệu học tập (bắt buộc và tham khảo) khá phong phú và phù hợp; có các loại câu hỏi sát hợp cho quá trình học tập (trước khi lên lớp, thảo luận và ôn tập). Mỗi chuyên đề, mỗi học phần đều xác định cách thức đánh giá kết quả theo trọng số từng hoạt động trong quá trình học tập. Các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần được đa dạng hóa, phù hợp với từng hệ lớp, từng môn học...

Thứ ba, trong quá trình triển khai chương trình mới, các đơn vị trong Học viện đã chủ động phân công giảng viên đảm nhiệm những nội dung phù hợp, tạo điều kiện cho giảng viên phát huy được thế mạnh chuyên môn và tính sáng tạo trong quá trình giảng dạy. Học viên đã chủ động hơn trong học tập, dành thời gian cần thiết để tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu và kỹ năng vận dụng trong thực tiễn từ nội dung truyền đạt của giảng viên.

Những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới

Mặc dù hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, song trước thực tiễn sôi động, với những đòi hỏi ngày càng cao về năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, không ít nội dung và cách thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bị thực tiễn vượt qua. Có thể đánh giá khái quát như sau:

Về cách thức xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nhất là các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhìn chung, chưa được thực hiện đúng theo chuẩn phát triển chương trình, từ việc xác định nhu cầu của từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, theo chuẩn đầu ra, với từng đối tượng cho đến phát triển chương trình tổng thể và chương trình chi tiết, xây dựng hệ thống tài liệu học liệu theo nội dung đã được thống nhất, kiểm tra đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều bất cập ở khâu đánh giá nhu cầu, xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra.

Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được đầu tư điều chỉnh, đổi mới khá thường xuyên, nhưng nhiều nội dung chuyên đề còn khô cứng, lạc hậu so với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng; chưa được bổ sung kịp thời những nội dung mới, những vấn đề quan trọng mà văn kiện Đại hội Đảng và các nghị quyết Trung ương đặt ra. Bên cạnh đó, việc chậm cập nhật những tri thức mới về các lĩnh vực liên quan cả trong nước và quốc tế vào nội dung bài giảng, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho bài giảng thiếu sống động, hấp dẫn.

Về kết cấu và thời gian của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Về kết cấu tổng thể, mặc dù chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị được điều chỉnh tương đối nhiều, nhưng hiện nay vẫn còn những nội dung trùng lặp nhất định với một số chương trình đào tạo khác. Các chương trình đào tạo lý luận chính trị đang được triển khai chủ yếu theo tư duy môn học là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trùng lặp khó tránh khỏi giữa việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và hoạt động giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, cũng như sự trùng lặp trong đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trên bình diện tổng thể, chương trình đào tạo hiện nay vẫn chưa bảo đảm được đầy đủ các yêu cầu học thuật của các môn học, chưa đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đặc thù của các chuyên đề dành cho đối tượng người học là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý rất đa dạng về nghề nghiệp, chuyên môn, vị trí công tác..., chưa cung cấp đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thời gian thực hiện chương trình đào tạo lý luận chính trị như hiện nay cần có sự nghiên cứu để có đầy đủ căn cứ khoa học hơn. Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện đang thực hiện với nội dung chủ yếu lấy từ chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chương trình chỉ là 5 tháng học tập trung, với hình thức học qua phiên dịch. Do vậy, các nội dung chuyển tải trong chương trình chưa thể bảo đảm tính hệ thống, cung cấp đầy đủ tri thức cho trình độ cao cấp lý luận chính trị như kỳ vọng.

Các khung chương trình bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý hiện có cũng chưa được thiết kế thống nhất. Thời gian thực hiện chương trình có sự co giãn quá lớn tùy theo điều kiện thực tế. Kết cấu và nội dung các chuyên đề cũng chưa thực sự hợp lý và chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của thực tế, đặc biệt theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, thì việc cập nhật quan điểm, lý luận và thực tiễn mới phải thường xuyên được bổ sung vào chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đối với chương trình Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng, mặc dù Học viện đã đầu tư nhiều công sức xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, nhưng các ý kiến đánh giá về 06 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 05 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, vẫn còn một số vấn đề đáng lưu ý như: Một số chuyên đề có tính thực tiễn chưa cao; các chuyên đề về khoa học lãnh đạo, quản lý và kỹ năng xử lý tình huống điểm nóng như: tranh chấp đất đai, tôn giáo, dân tộc..., còn ít và chưa được tổng kết, đánh giá một cách toàn diện để rút ra những bài học kinh nghiệm; nội dung nghiên cứu thực tế còn chưa đa dạng...

Về cách thức tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Hiện nay, Học viện Trung tâm và các Học viện khu vực không có sự phân định về đối tượng, nội dung chương trình và cách thức đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, khảo sát thực tiễn cho thấy, sự phân định này là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mở rộng chức năng, nhiệm vụ suốt hơn hai thập niên vừa qua, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có lúc chưa tập trung làm nổi bật bản sắc của Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về đội ngũ giảng viên

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn còn bất cập. Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng, phương pháp giảng dạy, trong nhiều trường hợp, còn mang tính đơn lẻ, tự phát. Việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của các thế hệ giảng viên còn hạn chế. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên sâu cho giảng viên chưa được triển khai thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ giảng dạy của Học viện vừa đạt trình độ học thuật cao, vừa có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và kỹ năng giảng dạy hiện đại; cơ chế cử giảng viên đi luân chuyển thực tế tại địa phương chưa phát huy hiệu quả như mong đợi.

Không ít giảng viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng học thuật hiện đại để đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin khoa học từ các nguồn tài liệu quốc tế phục vụ hoạt động giảng dạy, khiến nội dung bài giảng có lúc còn bó hẹp, thiếu sức hấp dẫn, trong khi trình độ tiếp cận tri thức quốc tế của các đối tượng học viên ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh/thành phố hiện nay đang chịu rất nhiều áp lực cả về số lượng và chất lượng giảng dạy, trong khi phải đảm đương cả việc hướng dẫn chuyên môn đối với các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tăng cường giảng dạy kiêm nhiệm ở cấp ủy cấp huyện.

2. Một số gợi ý về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế vận động nhanh chóng như hiện nay, việc thiết kế, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần phải có những đổi mới căn bản. Sự đổi mới phải bắt đầu từ tư duy về triết lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện tới phương pháp thiết kế, mô hình thiết kế, cách xác định nhu cầu, cách xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bồi dưỡng; lựa chọn và sắp xếp nội dung, phương thức, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, phải quan tâm đến việc huy động, sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại để phục vụ cho mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đa dạng trong bối cảnh mới nhưng phù hợp với điều kiện hiện có của Học viện.

Chất lượng của một chương trình đào tạo, bồi dưỡng được bắt đầu bằng một chương trình đào tạo, bồi dưỡng có mô hình và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp.

Về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Phải phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chức năng, nhiệm vụ của Học viện được quy định tại Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

Về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Đối với hệ đào tạo lý luận chính trị

Nội dung phải hướng tới chuẩn đầu ra của học viên nhằm: nâng cao năng lực tư duy về quản trị quốc gia, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ cơ sở khoa học của chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, có nền tảng tri thức lý luận liên ngành tốt, tạo tiền đề để am hiểu tình hình trong nước, quốc tế.

Cấu trúc gọn, có tính khả thi cao dựa trên các chuyên ngành khoa học độc lập, các môn học có sự liên kết chặt chẽ về logic.

Đối tượng học viên của Học viện là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Xét về góc độ năng lực, họ là những người đã có kỹ năng tư duy bậc cao (có tư duy phê phán, khả năng giao tiếp tốt, giải quyết các vấn đề thành thạo), do vậy, nội dung chương trình phải vừa giúp họ củng cố các năng lực này, vừa góp phần để họ ý thức rõ hơn về sứ mệnh, về vai trò lãnh đạo, quản lý trong hệ thống quản trị quốc gia, từ đó, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu.

Nội dung chương trình phải bảo đảm tính thực tiễn, với nhiều tình huống được đặt ra nhằm phát huy tính sáng tạo trong giải quyết tình huống. Kết hợp lý thuyết với thực tiễn, học đi đôi với hành: các kiến thức, kỹ năng được cung cấp thêm trên lớp được gia tăng, củng cố thông qua cơ hội áp dụng vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề đặt ra ở cơ quan, đơn vị học viên đang công tác.

Phát huy tính tích cực, chủ động của học viên trong suốt quá trình tham gia khóa học. Học viên sẽ học tập tốt nhất khi có động lực và định hướng rõ ràng. Học viên luôn có sự hợp tác, hỗ trợ nhau thay vì chỉ học độc lập.

Đối với hệ bồi dưỡng

Bồi dưỡng kiến thức mới: Đối tượng bồi dưỡng của loại hình này là các học viên đã từng được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện, hiện đang công tác tại địa phương, cơ quan; sau một thời gian nhất định trở lại trường để bồi dưỡng cập nhật những tri thức mới, kỹ năng mới của lĩnh vực đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Yêu cầu về nội dung đối với loại hình này phải là những tri thức, kỹ năng mới của lĩnh vực, ngành nghề; những kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố giúp cho học viên có thêm tri thức, kỹ năng để giải quyết công việc trong thực tiễn, đơn vị công tác.

Việc thiết kế nội dung, chương trình của loại hình này phải thể hiện dưới dạng các chuyên đề cập nhật mới nhất do các chuyên gia thực hiện.

Bồi dưỡng theo nhiệm vụ được giao: Loại hình này được thực hiện không thường xuyên theo nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao (các lớp dự nguồn chiến lược, các lớp bồi dưỡng cán bộ sau các nhiệm kỳ đại hội, bầu cử...).

Đối với các đối tượng này, yêu cầu về chương trình bồi dưỡng phải hướng tới nâng cao kỹ năng lãnh đạo ,quản lý, nâng cao tầm nhìn, năng lực giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn tại địa phương, ban, bộ, ngành.

Đối với đối tượng học viên là lãnh đạo chiến lược và dự nguồn lãnh đạo chiến lược thì yêu cầu nội dung bồi dưỡng phải nhấn mạnh các kỹ năng hoạch định đường lối, chính sách; kỹ năng tổng kết thực tiễn; kỹ năng giải quyết điểm nóng; kỹ năng đóng góp và phát triển lý luận. Đối tượng học viên lớp này chính là những người đang nắm giữa các vị trí trọng trách trong hệ thống quản trị đất nước. Do đó, nội dung của các chương trình bồi dưỡng này phải góp phần củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về những lĩnh vực cốt yếu nhất, am hiểu thế giới, tình hình đối nội, đối ngoại, rèn luyện tư duy chiến lược để nâng cao trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với hệ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Thực hiện theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22-6-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nội dung chương trình tiệm cận dần với sự phát triển khoa học chính trị của khu vực và thế giới; đồng thời, thể hiện rõ đặc thù của Học viện là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị.

Chương trình đại học chính trị: Nội dung phải giúp học viên am hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành tư duy và tri thức khoa học chính trị; phải bảo đảm học viên am hiểu lịch sử phát triển của khoa học chuyên ngành; có cơ cấu phù hợp đối với việc hình thành kỹ năng thực hành, thao tác nghiệp vụ, kỹ năng phân tích nghiên cứu lý luận chuyên ngành, góp phần hình thành ý thức đạo đức và sứ mệnh chuyên ngành.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng thực hành cao trong trong lĩnh vực được đào tạo, có tiền đề để trở thành những người vừa am hiểu lý luận, vừa có năng lực tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức triển khai trong thực tiễn công việc được đào tạo.

Chương trình đào tạo tiến sĩ: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh có đủ kiến thức, kỹ năng để tốt chức triển khai, hoàn thành công trình khoa học độc lập; trở thành chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, đóng góp về nhiều mặt để phát triển ngành.

Trên đây là một số ý kiến mang tính gợi mở bước đầu về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trước mắt, cần xây dựng đội ngũ chuyên gia về phát triển chương trình. Họ không chỉ tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển chương trình mà còn có khả năng tham mưu, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này. Tiếp đó, biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn về phát triển chương trình cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo. Mặt khác, cần chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan về hành lang pháp lý; cơ chế, chính sách; cơ sở vật chất.

Chỉ trên cơ sở hội tụ đủ các yếu tố cần thiết, chúng ta mới có thể phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (tháng 3-2023)

Ngày nhận bài: 7-3-2023; Ngày bình duyệt: 19-3-2023; Ngày duyệt đăng: 22-3-2023.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Hoàng Anh: Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5-2020.

2. Hoàng Anh: Phát triển chương trình và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tài liệu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, tập 1, Một số vấn đề chung về giảng dạy lý luận chính trị, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, tr.99-127.

3. Nguyễn Đức Chính, Trần Hữu Hoan: Quản trị phát triển chương trình giáo dục nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2020.

4. Hồ Trọng Hoài và Trần Thị Tú Anh: Xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị, số 12-2017.

5. Nguyễn Văn Lượng: Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội; Phương pháp quản lý đào tạo cán bộ và công chức, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2016.

6. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30-7-2005 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

7. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

8. Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

9. Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

PGS, TS HOÀNG ANH

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền