Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng định hướng xây dựng hệ giá trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 15:59
2371 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng định hướng xây dựng hệ giá trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THẾ KIỆT

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 555 (5-2024)

 

Tóm tắt: Hệ giá trị quốc gia là nguồn sức mạnh nội sinh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị quốc gia có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bài viết phân tích làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam; sự cần thiết của xây dựng hệ giá trị quốc gia và nội dung của xây dựng hệ giá trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
 

Thông tin tuyên truyền