Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cơ sở xác định đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 15:49
2254 Lượt xem

Cơ sở xác định đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh

PGS, TS ĐẶNG QUANG ĐỊNH
Viện Triết học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 555 (5-2024)

 

Tóm tắt: Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là tổng thể những cách thức mà Người sử dụng để nhận thức và hành động trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, phương pháp xác định đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng có nội dung phong phú và có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết làm rõ cơ sở xác định đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền