Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Ý nghĩa của những tư tưởng đổi mới trong lịch sử dân tộc với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:13
1180 Lượt xem

Ý nghĩa của những tư tưởng đổi mới trong lịch sử dân tộc với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng

GS, TS NGUYỄN HÙNG HẬU
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Lý luận về đường lối đổi mới là sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; một mặt, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam; mặt khác, là sự kế thừa, phát huy những tinh hoa giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tinh hoa những cuộc cải cách, canh tân, đổi mới trong lịch sử. Bài viết phân tích ý nghĩa của những tư tưởng đổi mới trong lịch sử dân tộc với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ khóa: tư tưởng đổi mới; lý luận đường lối đổi mới; Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền