Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vấn đề đoàn kết tôn giáo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:06
907 Lượt xem

Vấn đề đoàn kết tôn giáo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

TS NGUYỄN CÔNG TRÍ
Viện Tôn giáo và tín ngưỡng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trải qua các giai đoạn lịch sử luôn khẳng định: đoàn kết tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng trong phát huy toàn diện sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, là động lực lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bài viết làm rõ quan điểm nhất quán của Đảng về đoàn kết tôn giáo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó đề xuất một số giải pháp về đoàn kết tôn giáo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ khóa: Nghị quyết số 43-NQ/TW; Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; đoàn kết tôn giáo; đoàn kết toàn dân tộc.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền