Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nửa nhiệm kỳ thực hiện ba đột phá chiến lược
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:13
1215 Lượt xem

Nửa nhiệm kỳ thực hiện ba đột phá chiến lược

PGS, TS ĐINH THỊ NGA
TS HỒ SỸ NGỌC
Viện Kinh tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

 

Tóm tắt: Đại hội XIII định hướng tập trung đầu tư nguồn lực và đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến về chất trong thực hiện ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Qua nửa nhiệm kỳ đã đạt một số thành công, song vẫn còn có nhiều hạn chế cần giải quyết.

Từ khóa: thể chế kinh tế; nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền