Trang chủ    Cùng bạn đọc    Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực sự là Đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2020 10:40
8362 Lượt xem

Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực sự là Đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao

1.Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Từ khi ra đời đến nay đã 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ mà Đảng xác định những vấn đề cần tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã thường xuyên quan tâm coi trọng thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam(1). Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”(2). Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

2.Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng bộ Học viện) là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, Đảng bộ Học viện có 8 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở với 1.869 đảng viên sinh hoạt chính thức. Ngoài ra, hằng năm, Đảng bộ Học viện quản lý hơn 3.000 đảng viên sinh hoạt tạm thời (đảng viên theo học các lớp tập trung từ 3 tháng trở lên). Đa số cán bộ, đảng viên của Học viện có trình độ lý luận cao, có chức danh khoa học, được đào tạo cơ bản, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phần lớn đảng viên - học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, trong 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ Học viện đã tập trung thực hiện tốt chức năng “lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị”(3); “lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh”(4). Có thể đánh giá khái quát những kết quả trong công tác xây dựng Đảng bộ Học viện trên một số nội dung sau:

Một là, công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, phát huy giá trị văn hóa Trường Đảng, xây dựng môi trường làm việc, học tập chuyên nghiệp, dân chủ, văn minh, hiện đại, khoa học, nhân văn.

Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng đổi mới cả hình thức và phương pháp tổ chức, sát với tình hình thực tế của Học viện; chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Học viện. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Học viện được triển khai nghiêm túc, kịp thời, nhất là phát huy hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến đến các Đảng bộ Học viện trực thuộc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được tiếp thu trực tiếp tinh thần các nghị quyết từ Trung ương. Công tác nắm tình hình tư tưởng được thực hiện thường xuyên. Tập trung phát huy tối đa hiệu quả các phương thức cung cấp thông tin, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các loại tài liệu sinh hoạt chi bộ, chuyên đề. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 28-02-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thông qua sản phẩm khoa học, bài viết trên các tạp chí(5), trang thông tin điện tử, các ấn phẩm và fanpage chính thức của Học viện.Cùng với đó, Đảng bộ Học viện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy. Điều này đã tạo sự lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ để không chỉ niềm tin được bồi đắp mà còn tạo nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện.

Với bề dày truyền thống hơn 70 năm, Học viện luôn coi trọng, củng cố và không ngừng vun đắp văn hóa Trường Đảng; nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục, học thuật hiện đại, hội nhập mang đậm nét bản sắc Trường Đảng. Đó là môi trường sư phạm mang tính Đảng sâu sắc, là cách ứng xử, mối quan hệ giữa thầy với trò, giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên với tư cách là học viên khi tham gia rèn luyện tại Học viện, được thể hiện thông qua tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung. Biểu hiện sinh động nhất là Học viện tổ chức thành công Hội thi Văn hóa ứng xử Trường Đảng năm 2018 tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II; tham gia tích cực, hiệu quả Cuộc thi viết: “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức, kết quả là Học viện được giải đặc biệt tập thể và nhiều đảng viên của Đảng bộ Học viện đạt giải cao(6). Việc Học viện đề cao và quyết tâm xây dựng Văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một mặt là hành động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mặt khác, quan trọng hơn, đó chính là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị cốt lõi, cơ bản của Học viện trong hệ thống chính trị, trong đời sống kinh tế - xã hội, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân trong giai đoạn mới.

Hai là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và công tác đảng viên, đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống Học viện.

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng bộ Học viện đã quán triệt và cụ thể hóa(7)các nội dung thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của Học viện, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức, bộ máy của Học viện từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian(8). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế không những tăng hiệu quả công tác mà còn thiết thực góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư cho phát triển.

Cùng với đó, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng(9). Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm; từ năm 2015 đến tháng 6-2020, toàn Đảng bộ Học viện kết nạp được 1.189 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 237 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Học viện lên 1.869 đảng viên. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm đảm bảo khách quan, đúng quy định của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ Học viện luôn đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng.

Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và từng bước đi vào nền nếp. Đảng ủy Học viện đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, trên cơ sở đó, Học viện đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030(10).Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy hoạch. Việc lấy phiếu tín nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương, kết quả là các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều được đánh giá ở mức tín nhiệm cao với số phiếu rất cao, đây là sự khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu của từng đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, triển khai kịp thời. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng ủy và cấp ủy các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ Học viện, đồng thời, ban hành Chương trình hành động toàn khóa, hằng năm, đặc biệt là ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay; xác địnhrõ trách nhiệm cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và trực tiếp tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát đối với một số lĩnh vực công tác quan trọng.

Bốn là,đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Học viện và Đảng bộ Học việntheo hướng bảođảmvai trò lãnh đạo của Đảngbộ.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tiễn, Đảng bộ đã không ngừng hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từng giai đoạn, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Học viện(11). Điều này đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Học viện và là cơ sở chính trị quan trọng để Học viện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời,phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, tổ chức; phát huy dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầuthông qua quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; nêu cao quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học việnlần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng bộ Học viện còn một số hạn chế, như việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên có mặt còn hình thức, chất lượng chưa cao; công tác kiểm điểm,tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cấp ủy chưa bám sát quy chế làm việc, chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý, giáo dục đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW có lúc, có nơi chưa thường xuyên.Sự chuyển biến về nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều giữa các chi bộ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa được thường xuyên; một số cấp ủy viên chưa làm tốt trách nhiệm nêu gương và nhiệm vụ khi được phân công theo dõi đơn vị, tổ chức đảng. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đơn vị và cán bộ, đảng viên cuối năm ở một số tổ chức đảng chưa thực chất... Những hạn chế này cần được khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

3.Trong nhiệm kỳ 2020-2025 và xa hơn nữa, để “xây dựng Đảng bộ Học viện gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao”(12), “thể hiện như một hình mẫu để học viên đến học tập ở Học viện tham khảo”(13),Đảng bộ Học viện cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động. Nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có hành động đúng đắn. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng; gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và các biện pháp quản lý hành chính, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Hơn bao giờ hết, Đảng bộ Học viện và cán bộ, đảng viên Trường Đảng phải tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng; mọi hoạt động của Học viện phải bám sát và để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc, giá trị đặc trưng cốt lõi văn hóa Trường Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện phải thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại(14), để không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gắn việc học tập, giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác hằng ngày.Chú trọng xây dựng Đảng bộ về đạo đức, coi đây là cơ sở bảo đảm để xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Cùng với giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, cấp ủy và tổ chức đảng phải tập trung bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ “sáng” về phẩm chất, đạo đức; “giỏi” về chuyên môn, “có tâm sáng, trí minh”, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả thực chất, đặc biệt là lựa chọn thực hiện những giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sứcchiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, các cấpủy, tổ chức đảng phải duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Để nâng cao sức chiến đấu, mỗi cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên phải luôn coi trọng xây dựng tổ chức đảng về đạo đức, tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII và quy định văn hóa ứng xử Trường Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác đảng.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện thực sự tiền phong gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(15); “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(16). Đảng ủy tập trung làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng,có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, tận tụy với nghề, có kiến thức thực tiễn, có tác phong làm việc khoa học, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”(17). Cán bộ, đảng viên Trường Đảngphải là những người giữ vai trò tiên phong trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, động viên thế hệ trẻ và toàn xã hội phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, thổi bùng ngọn lửa khát vọng, ý chí quyết tâm đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó, thực hiện tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2035, “tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ Học viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện có đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tính chuyên nghiệp cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đủ năng lực và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”(18).

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong việc tổ chức thực hiện; là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.Đảng đã khẳng định, lãnh đạo phải có kiểm tra, không có kiểm tra coi như không có lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra: “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”(19). Do đó, Đảng bộ phải thực hiện tốt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong kiểm tra, giám sát phải lấy công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm; lấy Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và quy định về ứng xử văn hóa Trường Đảng làm tiêu chí; lấy ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm để quy chiếu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, động cơ vi phạm... Công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy đảng phải tự mình làm công tác kiểm tra, giám sát.Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, Học viện cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện cần được nâng cao hơn bao giờ hết để đáp ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó cho Học viện. Học viện cần xác định việc xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện trong giai đoạn mới.

__________________

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, tr.66.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị quốc gia,H.2016, tr.202.

(3), (4) Ban Bí thư Trung ương: Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, tr.1.

(5) Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị, Tạp chí Khoa học chính trị, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lý luận và thực tiễn... đều có chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(6) Tiêu biểu như: đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Như - đảng viên Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã xuất sắc đạt giải A cá nhân; đồng chí Phạm Văn Hòa - đảng viên Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đạt giải B cá nhân; đồng chí Đặng Quang Định - đảng viên Chi bộ Viện Triết học và đồng chí Nguyễn Quang Hòa - đảng viên Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải khuyến khích…

(7) Ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14-3-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 12-12-2017 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

(8) Giải thể, hợp nhất 3 đơn vị cấp vụ(Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Viện Đào tạo, bồi bưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý); sáp nhập, chuyển về các vụ, viện 6 đơn vị dưới cấp vụ trực thuộc Giám đốc(Ban Thi đua - Khen thưởng, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Quốc phòng - an ninh, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững); giảm từ 134 phòng, ban xuống còn 16 phòng, ban ở Trung tâm Học viện; từ 123 khoa, phòng, ban xuống 112 đơn vị ở các Học viện trực thuộc, giảm hơn 250 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban.

(9) Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Học viện đã tổ chức kiện toàn trên 30 lượt cấp ủy, tổ chức đảng, tiêu biểu như Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, III, IV, Đảng bộ Văn phòng Học viện, Đảng bộ Viện Thông tin khoa học, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chi bộ Vụ Quản lý đào tạo, Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng…

(10) Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.

(11) Điển hình như: Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 18-10-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019); Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 28-02-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

(12) Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 18-10-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), Hà Nội, 2019, tr.4.

(13) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-du-ky-niem-65-nam-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-353761.vov

(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.6, tr.208.

(15), (16), (17) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.309; 280; 611.

(18) Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Hà Nội, 2018, tr.3.

(19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.250.

 

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền