Trang chủ    Cùng bạn đọc    Phát huy vai trò của Công đoàn Học viện trong việc tham gia xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2020 09:24
1148 Lượt xem

Phát huy vai trò của Công đoàn Học viện trong việc tham gia xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh

Cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), tổ chức Công đoàn Học viện đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của Học viện; luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Công đoàn cấp trên giao. Công đoàn Học viện đã cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... tạo thành một hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội của Học viện vững mạnh. Một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt luôn được chú trọng đó là phát huy vai trò của Công đoàn Học viện trong việc tham gia xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lớn mạnh toàn diện, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Tính đến tháng 7-2020, Học viện có 2.184 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gồm biên chế, hợp đồng, cộng tác viên). Trong đó: Trung tâm Học viện có 848 cán bộ; các Học viện trực thuộc có 1.336 cán bộ.525 cán bộ có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; 874 thạc sĩ, còn lại có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 11 giáo sư; 185 phó giáo sư; 972 cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 202 cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

Cơ cấu theo khối cơ quan làm việc: Tại các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, thông tin, xuất bản có 1.221 cán bộ, chiếm 55,91%; tại các đơn vị khối hành chính, tham mưu (văn phòng, vụ, phòng, ban) có 963 cán bộ, chiếm 44,09%.

Cơ cấu theo ngạch:

- Giảng viên có 937 cán bộ, chiếm 42,90%

- Chuyên viên có 695 cán bộ, chiếm 31,82%

- Nghiên cứu viên có 151 cán bộ, chiếm 6,91%

Còn lại là các ngạch: biên tập viên (15), bác sĩ (6 người), kỹ thuật viên (28), lưu trữ viên (3), kế toán viên (24), kỹ sư (28), lái xe (47),
bảo vệ (74), cán sự (79), nhân viên và các ngạch khác (81); chưa xếp ngạch (20).

Với vai trò là tổ chức đại diện quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Học viện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sau:

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trịcủa Học viện:Tuyên truyền, giáo dụcđoàn viêncông đoàn thực hiện các chủ trương,nghị quyết, chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công đoàn; tổ chức, động viên công đoàn viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi cho công đoàn viên;

-Phối hợp, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

- Triển khai các phong trào thi đua do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Công đoàn cấp trên phát động;

- Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện triển khai các hoạt động xã hội từ thiện; các hoạt động tri ân và giáo dục truyền thống đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động Học viện.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, Công đoàn nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của tổ chức chính trị đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh, cụ thể như sau:

Một là,xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Học viện:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được xác định là công việc then chốt, trọng tâm của Đảng và hệ thống chính trị. Trong thời kỳ đổi mới, công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, trong đó, một trong những chủ trương, chính sách mới là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8-8-2018, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, xác định Học viện là cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, cùng vớichức năng, nhiệm vụ của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, Học viện có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận, tham mưu chính sách, đối ngoại, như một ban Đảng Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW, một trong những nhiệm vụ trung tâm của Học viện là xây dựng đội ngũcán bộ đồng bộ, lớn mạnh toàn diện, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong bối cảnh đó, tham gia đóng góp vào công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ theo quy định là một nhiệm vụ của Công đoàn Học viện.

Hai là,công đoàn với vị trí, vai trò tổ chức chính trị - xã hội, thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình qua hoạt động đóng góp vào việc xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ; các quy chế, quy định, căn cứ để thực hiện các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm thống nhất trong toàn Học viện và đúng quy định pháp luật. Quy chế, quy định về công tác cán bộ là cơ sở để định hướng mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian trước mắt và lâu dài. Chuẩn hóa chức danh, xác định khung năng lực, phẩm chất của từng chức danh làm cơ sở, là góp phần từng bước hiện đại hóa công tác tổ chức - cán bộ cho phù hợp với xu thế chung của nền quản trị nhân sự hiện đại; tạo cơ sở tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cán bộ. Trên cơ sở thực trạng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, với khung năng lực để có kế hoạch sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp với chức danh, ngạch bậc.

Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ là một cơ chế để công đoàn các cấp thể hiện vị trí, vai trò của mình trong xây dựng cơ quan đơn vị, cụ thể là tham gia công tác cán bộ. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy hoạt động này chưa được các tổ chức công đoàn quan tâm đúng mức.

Ba là, công đoàn phát huy vai trò tham gia, giám sát các khâu của công tác cán bộ, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Với vị trí là đại diện quyền và lợi ích của cán bộ, công nhân viên chức, công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế, có ý kiến phản biện góp phần bảo đảm tính khách quan ở mỗi khâu công tác cán bộ. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị.

Trong thời gian qua, Công đoàn Học viện đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong công tác cán bộ, các khâu công tác cán bộ đều có sự tham gia của đại diện công đoàn: từ xây dựng chiến lược cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nâng lương, nâng ngạch,...Công đoàn tham gia ý kiến cùng lãnh đạo chuyên môn và cấp ủy trong các khâu sắp xếp tổ chức và nhân sự lãnh đạo các cấp, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn và hoàn cảnh mỗi người để đảm bảo phát huy khả năng thế mạnh, hạn chế khó khăn để cống hiến.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị công đoàn cơ sở, vai trò của công đoàn còn chưa được phát huy tốt hoạt động này. Có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân cán bộ công đoàn chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong công tác này.

Bốn là,công đoàn tham giacông tác đánh giá, bình xét và khen thưởng cán bộ, thực hiện thống nhất công tác đánh giá, phân loại với bình xét thi đua của chính quyền, Đảng và đoàn thể đã tạo sự thống nhất toàn Học viện; khắc phục tình trạng “vận dụng” quy chế, quy định. Thực tế cho thấy, công tác đánh giá phân loại, bình xét thi đua về chuyên môn, công tác đảng và công đoàn theo hướng đề cao thực nghiệp đã thúc đẩy sự phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia trên từng lĩnh vực chuyên ngành, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa.

Năm là,công đoàn cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng ủy và lãnh đạo Học viện thành các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ.Trong lãnh đạo phong trào thi đua, để nâng cao chất lượng công tác thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả cần đi vào từng nhóm đối tượng.

Là một bộ phận của Học viện với đặc thù vừa là Ban Đảng Trung ương vừa là Trường Đảng cao cấp, Công đoàn Học viện đẩy mạnh các phong trào thi đua của công nhân viên chức phù hợp tính đặc thù trong hoạt động công vụ Ban Đảng và hoạt động công vụ của viên chức Trường Đảng, với hoạt động nghề nghiệp của viên chức liên quan đến các nội dung như: quyền và nghĩa vụ, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ.

Qua phong trào thi đua, đoàn viên công đoàn bộc lộ rõ năng lực, sở trường, từ đó công đoàn có cơ sở đánh giá chính xác năng lực, tiềm năng, triển vọng, để có chính sách phù hợp; định hình các “nhóm nghiên cứu”, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của Học viện. Đồng thời, qua phong trào thi đua trên toàn hệ thống Học viện, tăng cường sự gắn kết đội ngũ cán bộ giữa các cơ quan đơn vị, tương trợ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Sáu là,công đoàn làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh là đóng góp trực tiếp vào xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện bảo đảm đồng bộ, cân đối, hợp lý. Bởi vậy, công đoàn đã
xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có cơ cấu hợp lý giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu giúp việc, hành chính, phục vụ, hậu cần và cán bộ khoa học. Trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện và đi vào chiều sâu, cán bộ công đoàn cũng phải phù hợp với chiến lược phát triển của Học viện.

Bảy là, công đoàn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công đoàn viên về vị trí, vai trò của công chức Ban Đảng Trung ương, cán bộ giảng viên Trường Đảng Trung ương, có vai trò, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và tham mưu chính sách, với tính chất, đặc điểm công việc của công chức cơ quan Trung ương Đảng. Mọi hoạt động của cán bộ Học viện có ảnh hưởng, tác động nhất định trong đời sống chính trị đất nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng lý luận, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ cán bộ Học viện đặc biệt đề cao trách nhiệm trước công việc. Yêu cầu hàng đầu là đội ngũ cán bộ cần tiếp tục được đào tạo và tự đào tạo cả về kiến thức lý luận và chuyên môn, rèn luyện trong thực tiễn, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm cách nhà giáo, nhà chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức công đoàn phải đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Cũng trong quá trình đó, tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong những bước phát triển của Học viện qua các thời kỳ.

Có thể nói, tham gia xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của công đoàn, đồng thời qua đó cũng thể hiện vị trí, vai trò của công đoàn trong cơ quan, đơn vị. Để phát huy tốt vai trò này trong giai đoạn mới, Công đoàn Học viện đề xuất một số phương hướng hoạt động và giải pháp thực hiện như sau:

1) Quán triệt các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền để đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của Đảng ủy Học viện, tiếp tục đổi mới mọi hoạt động của công đoàn đặt trong sự đổi mới toàn diện, hệ thống của Học viện; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

2)Công đoàn phải đi đầu trong việc quán triệt, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp phần tích cực vào xây dựng văn hóa Trường Đảng, xây dựng Học viện có một đội ngũ cán bộ, công chức, lao động có ý thức kỷ luật tốt, chuyên nghiệp, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất của nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học tâm huyết, say mê nghề nghiệp, luôn tìm tòi, sáng tạo, có trách nhiệm và dấn thân trước các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của Học viện, Tổ quốc, nhân dân và dân tộc.

3) Xây dựng các phong trào hoạt động có chiều sâu với việc làm sát thực, góp phần đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, thành động lực phát triển để Học viện thực sự là môi trường tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, là điều kiện nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực, chuyên môn của mỗi người. Công đoàn phải tham mưu Ban Giám đốc xây dựng được các tiêu chí thi đua cụ thể, đánh giá đúng người, đúng việc; nêu gương các điển hình tiên tiến; đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, xử lý nghiêm những hành vi thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng đến quá trình đổi mới của Học viện; tham gia đắc lực cùng với chính quyền, các đoàn thể khác quản lý tốt các mặt hoạt động của Học viện.

4)Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác; vấn đề liên quan đến kế hoạch thực hiện cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tại Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc tìm biện pháp tháo gỡ.

5)Đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường các hoạt động nữ công; chủ động và tích cực hơn nữa trong tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện; đa dạng hóa các hoạt động của công đoàn, góp phần giáo dục nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm xã hội của từng đoàn viên công đoàn.

6)Xây dựng tập thể Ban Chấp hành công đoàn các cấp đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới; Ban Chấp hànhĐảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng ban chuyên môn và từng thành viên, có đôn đốc, kiểm tra đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoạt động phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát chương trình công tác của Học viện để định hướng hoạt động công đoàn thiết thực.

__________________

 

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền