Trang chủ    Cùng bạn đọc    Xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 16:15
3939 Lượt xem

Xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

 

1.Để kiến tạo và phát huy văn hóa với tư cách là những “lực lượng bản chất người” trong các phương diện của đời sống xã hội thì đòi hỏi phải tiếp cận văn hóa từ cả bề rộng và chiều sâu của vấn đề. Cốt lõi của chiều sâu là những giá trị và kích thước của bề rộng được đo bằng hiệu ứng lan tỏa. Văn hóa Trường Đảng mà chúng ta đang xây dựng và thực hành cũng được đặt trên nguyên lý nền tảng chung đó.

Văn hóa Trường Đảng là những giá trị văn hóa, là truyền thống và bản sắc được lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường dày công vun đắp bằng tất cả trách nhiệm và trí tuệ hơn 70 năm qua. Từ Trường Đảng, những giá trị ấy được lan tỏa, được nhân rộng không chỉ trong phạm vi hệ thống Trường Đảng mà có thể nói, nó ảnh hưởng tới cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì vậy, thuật ngữ “văn hóa Trường Đảng”, “bản sắc Trường Đảng” xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn trong các diễn ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong các giảng viên và học viên Trường Đảng.

Nếu tiếp cận từ phạm trù chất lượngthì có thể nói văn hóa Trường Đảngchỉ các thuộc tính văn hóa thể hiện trong toàn bộ hoạt động của Trường Đảng nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động của nhà trường để đạt tới các giá trị, chuẩn mực chung, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đề ra cho Nhà trường.

Nếu tiếp cận từ phạm trù văn hóa tổ chức thì có thể xem văn hóa Trường Đảng là văn hóa của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng được tạo nên bởi sự chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, những giá trị, chuẩn mực, niềm tin và đạo đức, mang đặc trưng và
bản sắc riêng tạo
nên sự thống nhất của tổ chức trong toàn bộ hoạt động của mình.

Mặc dù góc độ tiếp cận có thể có những khác biệt nhất định nhưng cả hai cách hiểu này đều có sự thống nhất với nhau ở chỗ đều nhấn mạnh đến hệ giá trị, chuẩn mực được xác định là yếu tố cốt lõi tạo thành chất keo kết dính các quan hệ và các hoạt động trong tổ chức Trường Đảng. Khái quát lại, có thể hiểu: Văn hóa Trường Đảng là hệ thống các giá trị được kết tinh trong hoạt động và các kết quả hoạt động của các chủ thể và thiết chế liên quan, nó phản ánh được bản chất khoa học, cách mạng, dân chủ và nhân văn củachủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng cùng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và cả hệ thống chính trị có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

2.Văn hóa Trường Đảng được tạo thành từ nhiều yếu tố, trong đó
hệ giá trị đóng vai trò cơ bản, then chốt, được biểu hiện qua những chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp, trong thực thi công việc chuyên môn, trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, học viên và người lao động. Bên cạnh đó, những yếu tố ngoại hiện như cảnh quan, không gian, kiến trúc cũng góp phần làm nên đặc trưng của văn hóa
Nhà trường.

Về những giá trị nổi bật của văn hóa Trường Đảng, có thể thấy đó là những yếu tố bền vững, xuyên suốt qua các giai đoạn, thời kỳ được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên kiên trì theo đuổi và thực hiện, đó là sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giải quyết tốt những vấn đề mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn đã phản ánh tinh thần, truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên đối với vận mệnh đất nước. Đó là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng - nhân tố quan trọng quyết định đến thắng lợi của cách mạng.

Trong Diễn văn khai mạc lớp học chính trị khóa I Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (ngày 07-9-1957) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến vai trò của công tác học tập lý luận. Người nói: “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”(1). Học tập lý luận là biện pháp để khắc phục tình trạng lý luận thấp kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tránh mắc vào sai lầm, khuyết điểm trong nhận thức, xử lý công việc thực tiễn.

Dẫn lại câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”(2), Người đề ra nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền và nhà trường cần phải “nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”(3).

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Trường Đảng, Người cho rằng: “Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản”, nhà trường cần đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thấm nhuần tinh thần, tư tưởng, quan điểm và phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết tốt những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Trong học tập lý luận, Người yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, tránh bệnh chủ quan duy ý chí, tránh giáo điều chủ nghĩa, bởi “thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”(4), “lý luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”(5).

Nói về mục đích của việc học tập dưới mái Trường Đảng, Người viết:

“Học để làm việc,

              làm người,

             làm cán bộ.

Học để phụng sự Đoàn thể

       “         “       giai cấp và nhân dân

       “        “       Tổ quốc và nhân loại

Muốn đạt mục đích, thì phải

          cần, kiệm, liêm, chính,

         chí công, vô tư”(6).

Như vậy, mục đích học để làm việc được Người đặc biệt nhấn mạnh vì đối với cán bộ, đảng viên, việc học tập lý luận là để mài sắc thêm nhận thức, để giải quyết tốt công việc thực tiễn đang đặt ra. Công việc của đoàn thể, của giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại là đối tượng mà cán bộ, đảng viên phải hướng tới để quyết tâm thực hiện, mang lại hạnh phúc, niềm tin cho nhân dân và sự giàu mạnh, phồn vinh cho đất nước.

Những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ đã trở thành phương châm, kim chỉ nam hành động trong suốt chặng đường phát triển của Học viện. Đó là hạt nhân tư tưởng, là sứ mệnh lớn lao cao cả mà những thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên quyết tâm theo đuổi và thực hiện nhằm bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng thông qua nhận thức, hành động, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên khi được học tập, tu dưỡng dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trải qua những biến động, thăng trầm của lịch sử chính trị, xã hội trong và ngoài nước, bằng sự kiên định, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Học viện đã góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ ra những hạt nhân tích cực, những giá trị vượt thời đại của chủ nghĩa Mác và cả những quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua để không ngừng bổ sung, phát triển cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở nước ta. Việc tạo ra những lớp cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần giữ vững sự ổn định của tình hình chính trị, thúc đẩy sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, mang lại diện mạo mới cho đất nước với đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Giá trị của văn hóa Trường Đảng còn được biểu hiện qua những tấm gương nhà giáo lão thành, những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo cán bộ, thường xuyên thăm hỏi và trực tiếp đứng lớp giảng bài; nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trọn đời dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Sự tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên được thể hiện qua những công trình nghiên cứu công phu; qua những ý kiến đóng góp tâm huyết với Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu, tư vấn về đường lối, chủ trương, chính sách; qua các bài thuyết giảng, nói chuyện chuyên đề, qua những chuyến đi thực tế ý nghĩa... Dù trường trải qua nhiều tên gọi, qua những lần di chuyển, sơ tán (từ địa điểm ban đầu tại Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và các địa điểm khác thuộc huyện Yên Sơn, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang trong những năm kháng chiến), những “chiến sĩ văn hóa” trên mặt trận “trồng người” vẫn luôn bám trường, bám lớp, vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù để tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối lãnh đạo của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán, tạo sức mạnh trong lực lượng, tổ chức, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng.

Giá trị của văn hóa Trường Đảng được biểu hiện khá đa dạng, được cụ thể hóa thành các chuẩn mực, quy tắc trong ứng xử với công việc, với đồng nghiệp, học viên, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa Học viện với các đoàn thể chính trị - xã hội, với nhân dân. Trong ứng xử của cán bộ, giảng viên với công việc, có thể nhận thấy tinh thần, thái độ nghiêm túc, hăng say trong nghiên cứu khoa học; là sự tâm huyết với từng bài giảng; cẩn trọng với từng câu chữ; trách nhiệm với từng lời nói, hành động, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong cơ quan, tổ chức. Trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với học viên toát lên sự tôn trọng, cầu thị, hòa nhã, thân tình. Một trong những đặc trưng riêng của Trường Đảng là đa số học viên là cán bộ giữ những vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị hoặc được quy hoạch vào những vị trí lãnh đạo, quản lý. Họ có chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn nên trong ứng xử với công việc học tập, nghiên cứu là sự tự giác, là tinh thần kỷ luật cao. Trong mối tương tác giữa thầy - trò là sự đối thoại, trao đổi, bổ trợ lẫn nhau nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tài năng, có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn. Để khắc phục tình trạng hụt hẫng giữa các thế hệ giảng viên, Học viện cần có chiến lược lâu dài để đào tạo cán bộ trẻ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, là Trường Đảng Trung ương, chắc chắn các đồng chí đã ý thức rất rõ về yêu cầu phải gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự là một đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của toàn Học viện”(7).

Đối với các đồng chí học viên, Tổng Bí thư căn dặn: “... càng vinh dự và tự hào được học tập dưới mái trường cao cấp nhất của Đảng bao nhiêu, các đồng chí càng phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Đây là cơ hội lớn để các đồng chí nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng. Các đồng chí cần học tập nghiêm túc, với tinh thần say mê, trách nhiệm cao; thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; tăng cường quá trình tự học, tự nghiên cứu; tích cực rèn luyện tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt, các đồng chí cần có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ cương học đường, thực hành tác phong, lối sống gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, gần dân để xứng đáng là học viên của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”(8).

Giá trị văn hóa Trường Đảng còn được thể hiện qua không gian, cảnh quan, kiến trúc của Trường Đảng; thể hiện qua logo, khẩu hiệu hành động của Học viện trong từng giai đoạn cách mạng, thể hiện tôn chỉ,
mục đích và sứ mệnh vươn tới những đỉnh cao của Học viện trong thời đại mới.

Có thể nói trên nền tảng chung của văn hóa công sở, văn hóa công vụ, văn hóa Trường Đảng vừa có những điểm chung, vừa có những nét riêng khu biệt thể hiện qua hệ thống giá trị cốt lõi được bồi đắp qua những chặng đường phát triển gắn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đào tạo, huấn luyện cán bộ cho Đảng, cho đất nước. Những truyền thống vẻ vang, những giá trị cao đẹp của văn hóa Trường Đảng vẫn luôn được trao truyền và lan tỏa mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

3.Với vị trí, chức năng là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Học viện đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng đồng thời cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Về thuận lợi, đó là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tài lực để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận của Học viện; là sự tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện; là sự hỗ trợ đắc lực của khoa học công nghệ trong việc cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ tri thức; trình độ, năng lực nhận thức tư duy của người dạy và người học không ngừng được nâng cao... Tuy nhiên, bên cạnh đó là những khó khăn, thách thức như: nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định... Trước tình hình đó, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi trước một bước, dự báo được tình hình để đưa ra những quyết sách đúng đắn, quan trọng.

Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, cùng với những giải pháp đột phá khác thì việc đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng văn hóa Trường Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, kết nối các thế hệ, nhân lên những giá trị tốt đẹp.

Để văn hóa Trường Đảng trở thành động lực thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến và rèn luyện của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản như:

Thứ nhất,khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của Trường Đảng thông qua những đợt sinh hoạt lý luận chính trị, những hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua, các hoạt động về nguồn... để những thế hệ, cán bộ, giảng viên, học viên hôm nay hiểu và ý thức sâu sắc hơn về những giá trị và những cống hiến lớn lao của Trường Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước.

Thứ hai,văn hóa Trường Đảng thuộc phạm trù của văn hóa tổ chức nên việc thực thi các quy định, nguyên tắc ứng xử trong công việc, trong giao tiếp, trong trang phục thường ngày của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và người lao động cần tuân thủ nghiêm túc các điều lệ được quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những lời căn dặn của Người về công tác cán bộ, huấn luyện và sử dụng cán bộ cũng như thực hành lối sống giản dị, tiết kiệm, tinh thần liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức vì công việc chung của tập thể, đó là những giá trị nền tảng, cơ bản mà mỗi người cần học tập, noi theo.

Thứ ba,tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG, ngày 26-10-2017 của Giám đốc Học viện về văn hóa ứng xử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục đích: Giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa Trường Đảng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử, thì cần thực hiện tốt tinh thần nêu gương, ý thức tự giác, không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhất là những thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hăng say trong giảng dạy, nghiên cứu; có nhiều cống hiến, sáng tạo cho đất nước, tạo những tấm gương sáng về lao động, học tập để các thế hệ khác noi theo.

Thứ tư, giá trị văn hóa được sản sinh từ những việc làm, hành động có ích của mỗi người, hướng đến những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Vì thế hơn ai hết, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Đảng mang tên Bác cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi cả về trình độ chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức, lối sống; cần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, nhận thức, bắt kịp với xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới; đồng thời, cần thực hành tốt lối sống giản dị, trong sáng; giữ gìn đạo đức, phẩm giá, lương tâm và danh dự. Tuyệt đối không được cửa quyền, tham nhũng, xa hoa, lãng phí, xa rời nhân dân. Phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Luôn tự đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Thực hành tốt vấn đề dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận, nhất trí, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để xây dựng Trường Đảng ngày càng xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.

Thứ năm, để các giá trị văn hóa Trường Đảng được phát huy hiệu quả đòi hỏi phải có một cơ sở vật chất tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Trường Đảng. Trường Đảng cần được “đầu tư xứng đáng cho Học viện để hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin xứng tầm một trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, triển khai các mô hình đào tạo, bồi dưỡng hiện đại, là đầu mối kết nối hiệu quả hệ thống các trường chính trị, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của quá trình phát triển; văn hóa cần phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong có lĩnh vực hoạt động chính trị. Xây dựng văn hóa Trường Đảng là phương thức tốt để khẳng định uy tín, bản sắc văn hóa riêng của Trường Đảng anh hùng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin - yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng cũng như sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

__________________

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

(1), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.11, tr.90; 92.

(2) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb.Tiến bộ, M.1975, t.6, tr.30.

(4), (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.11, tr.95.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.6, tr.208.

(7), (8) Nguồn: https://https://hcma.vn/tintuc/Pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=29639
&Ca teID=0

PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu
 Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền